MSK-nın katibliyi

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinə müvafiq olaraq fəaliyyətinin hüquqi, təşkilati- metodiki, analitik-informasiya, maliyyə, sənədləşdirmə, nəşr, maddi-texniki, təsərrüfat və sosial-məişət təminatını öz Katibliyi vasitəsilə həyata keçirir.

Katiblik onun ümumi strukturuna daxil olan şöbələrin və digər struktur bölmələrinin qarşılıqlı əlaqələri əsasında birgə fəaliyyət göstərir.

Katibliyin strukturu, ştat vahidləri və işçilərinin vəzifə maaşları MSK-ya dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait hüdudlarında muəyyənləşdirilir.

Katibliyin işcilərinin hüquqları, vəzifələri və məsuliyyətləri Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə və Komissiyanın təsdiq etdiyi Reqlamentlə müəyyən olunur.

Katiblik öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsini, Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsini, “Dövlət qulluğu haqqında”   Azərbaycan   Respublikasının   Qanununu,   MSK-nın Əsasnaməsini, MSK tərəfindən qəbul edilmiş müvafiq normativ xarakterli aktları, digər qanunvericilik aktlarını, MSK sədrinin əmr və sərəncamlarını rəhbər tutur.

Katibliyin rəsmi blankı, üzərində “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası. KATİBLİK” sözləri həkk olunmuş dairəvi möhürü vardır.

 

Katibliyin səlahiyyətləri
Katiblik MSK-nın və onun üzvlərinin qanunvericiliklə müəyyən olunmuş fəaliyyətinin təminatı ilə bağlı öz səlahiyyətləri çərçivəsində aşağıdakı istiqamətlərdə tədbirlər görür:
-    seçki dairələri və seçki məntəqələrinin yaradılması, seçici siyahıları ilə işin təşkili və digər təşkilati xarakterli tədbirləri həyata keçirir;
- normativ   xarakterli   aktların   və   digər   sənəd   layihələrinin hazırlanmasında iştirak edir, onların hüquqi ekspertizadan keçirilməsini təşkil edir;
-    xarici ölkələrin seçki qurumları ilə qarşılıqlı əlaqələrin və seçkilər sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlarla təcrübə mübadiləsinin aparılmasını təmin edir;
-    Dövlət Avtomatlaşdırılmış İnformasiya Sistemi (DAİS) vasitəsilə informasiya və proqram təminatını həyata keçirir;
-    sənədlərlə  və  kadrlarla  işi  təşkil  edir,  kargüzarlıq  fəaliyyətini həyata keçirir;
-    aşağı  seçki  komissiyalarının ümumi  fəaliyyətinin monitorinqini həyata keçirir;
-    kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyətlə əlaqələri, habelə bu sahədə analitik-informasiya təminatını həyata keçirir;
-    nəşr və çap işlərinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsinə əməli yardım edir;
-    normativ xarakterli aktların və digər materialların dərc olunmasını, habelə  Hüquqi  Aktların  Dövlət  Reyestrinə daxil  edilməli  olan  sənədlərin müvafiq dövlət orqanına vaxtında göndərilməsini və qərarların icrasını təmin edir;
-    seçki komissiyalarının fəaliyyətinin maliyyə təminatını, maddi-texniki və təsərrüfat təchizatını həyata keçirir;
-    seçki  qanunvericiliyi  ilə  nəzərdə  tutulmuş  qaydada  MSK nəzdində təşkil edilmiş qurumların (nəzarət-təftiş xidmətinin, mətbuat qrupunun, şikayət və müraciətlərə baxılmasına dair ekspert qrupunun) fəaliyyətinin təminatı ilə bağlı işi təşkil edir;
-    vətəndaşların qəbulunu təşkil edir;
-    MSK  sədrinin  göstərişlərini icra  edir  və  onun  tapşırığı əsasında digər subyektlərlə qarşılıqlı fəaliyyəti həyata keçirir.

 

Katibliyin struktur bölmələri

MSK sədri tərəfindən birbaşa rəhbərlik edilən Katiblik öz aralarında qarşılıqlı fəaliyyətdə olan aşağıdakı struktur bölmələrindən ibarətdir:

Təşkilat şöbəsi


MSK-nın fəaliyyətinin təşkilati təminatını həyata keçirir;

Seçkilərin (referendumun) hazırlanması və keçirilməsi üçün respublikanın inzibati-ərazi bölgüləri üzrə əhalinin və seçicilərin sayı haqqında müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının təqdim etdikləri məlumatları ümumiləşdirir və lazımi qaydada istifadə üçün hazırlayır;

Təşkilati xarakterli sənədlərin, dairə və məntəqə seçki komissiyalarına metodiki yardım göstərilməsi məqsədilə material və tövsiyələrin, MSK-nın hesabatl
аrının və digər sənədlərin hazırlanmasında iştirak edir;

Dairə
və məntəqə seçki komissiyalarının tərkibinin formalaşdırılması, seçici siyahıları ilə işin təşkili, namizədlərin irəli sürülməsi və qeydə alınması ilə bağlı məlumatların toplanmasını və ümumiləşdirilməsini həyata keçirir;

K
omissiya sədrinin şöbəyə göndərdiyi sorğu, müraciət, ərizə və şikayətlərin icrasını təmin edib onlarla bağlı analitik və operativ məlumatlar, rəylər, arayışlar və cavab məktubları hazırlayır;

MSK-nın fəaliyyətinin təşkilati təminatı ilə əlaqədar seminarların, müşavirələrin və digər tədbirlərin təşkili planlarını hazırlayıb Komissiyanın rəhbərliyə təqdim edir;

Aşağı
seçki komissiyalarının işinə kurasiya qaydasında metodiki köməklik göstərir;

Səlahiyyətləri
daxilində digər vəzifələri yerinə yetirir.

Hüquq şöbəsi


MSK-nın fəaliyyətinin hüquqi təminatını həyata keçirir;

M
SK-nın normativ xarakterli aktlarının və digər sənəd layihələrinin, Komissiya hesabatlarının hazırlanmasında iştirak edir;

No
rmativ xarakterli aktların hüquqi ekspertizadan keçirilməsini təşkil edir, Katibliyin digər struktur bölmələri tərəfindən hazırlanan sənədlərin qanuna uyğunluğunu yoxlayır və onlara viza verir, eləcə də əməli tədbirlərin, qərar layihələrinin və digər sənədlərin hüquqi cəhətdən əsaslandırılması barədə məsləhətlər verir;

K
omissiya sədrinin əmr layihələrinin hazırlanmasında iştirak edir, onların qanuna uyğunluğu barədə viza verir;

A
şağı seçki komissiyaları üçün seçki hüququ üzrə ixtisaslaşdırılmış kursların hazırlanıb keçirilməsində və seçicilərin maarifləndirilməsi proqramlarında iştirak edir;

Dairə
və məntəqə seçki komissiyaları ilə iş aparır, onların fəaliyyətinin həyata keçirilməsində qanunvericiliyin tələblərinə əməl olunmasına nəzarət edir, bu istiqamətdə vaxtaşırı seminarlar keçirilməsini təşkil edir, hüquqi məsləhətlər verir;

K
omissiya sədrinin şöbəyə göndərdiyi sorğu, müraciət, ərizə və şikayətlərin icrasını təmin edib onlarla bağlı analitik və operativ məlumatlar, rəylər, arayışlar və cavab məktubları hazırlayır;

Qanunvericiliklə m
üəyyən olunmuş qaydada vəkalətnamə əsasında məhkəmələrdə MSK-nın səlahiyyətli nümayəndəsi kimi iştirak edir və onun mənafeyini müdafiə edir;

Seçki
və hüquq ədəbiyyatı fondunun yaradılmasını təmin edir;

A
şağı seçki komissiyalarının işinə kurasiya qaydasında köməklik edir;

lahiyyətləri daxilində digər vəzifələri yerinəyetirir.

Hüquq şöbəsinin əməkdaşları baş mütəxəssis istisna olmaqla, ali təhsilli hüquqşünas olmalıdırlar.

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi

 

Xarici ölkələrin seçki qurumları ilə MSK-nın qarşılıqlı əlaqələrinin təşəkkülünə və genişlənməsinə kömək edir;

Xarici dövlətlərin seçkilərə (referenduma) dair qanunvericiliyini və beynəlxalq seçki təcrübəsini öyrənir;

Xarici ölkələrin seçki qurumları ilə təcrübə mübadiləsi, xarici ölkələrin seçki qurumları və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri üçün səfər proqramları ilə bağlı MSK-nın rəhbərliyinə rəy və təkliflər hazırlayır;

A
zərbaycan Respublikasına gələn beynəlxalq müşahidəçilərin akkreditə olunmasını və onların fəaliyyətinin təminatı ilə əlaqədar lazımi xidmət göstərilməsini təşkil edir;

K
omissiya sədrinin şöbəyə göndərdiyi sorğu, müraciət, ərizə və şikayətlərin icrasını təmin edib onlarla bağlı analitik və operativ məlumatlar, rəylər, arayışlar və cavab məktubları hazırlayır;

Xa
rici ölkələrin, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin qəbulu zamanı tərcüməni təşkil edir, söhbət və danışıqların qeydiyyatını aparır, zərurət olduqda sənəd və materialları tərcümə edib müvafiq qurumlara və müşahidəçilərə çatdırılmasını təmin edir;

M
SK-nın hesabatlarının, Katibliyin Media və ictimai əlaqələr şöbəsi ilə birlikdə kütləvi informasiya vasitələri üçün məlumatların hazırlanmasında iştirak edir;

Səlahiyyətləri daxilində digər vəzifələri yerinə yetirir.


 -
Treninq sektoru

ağı seçki komissiyaları üzvlərinin təlimatlandırılması və peşə hazırlığı ilə əlaqədar Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən müəyyən olunmuş müvafiq proqramlar çərçivəsində treninqlər təşkil edir.

İnformasiya mərkəzi (şöbə statusunda)


MSK-nın fəaliyyətinin DAİS vasitəsi ilə informasiya və proqram təminatını həyata keçirir;


Se
çkilər (referendum) prosesində (seçicilər qeydə alınarkən, onların siyahıları tərtib edilərkən, səsvermənin nəticələri və seçkilərin yekunlar ımüəyyənləşdirilərkən) DAİS vasitəsilə məlumatların vaxtında alınması, verilməsi və yenidən işlənib hazırlanmasını təmin edir;

Se
çki komissiyasının protokoluna əlavə etmək üçün DAİS-ə daxil edilmiş müvafiq məlumatları kompüter üsulu ilə çap edir və təqdim edir;

D
AİS-ə daxil edilməli olan məlumatları MSK tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada informasiya- kommunikasiya xətlərinə təqdim edir və seçki komissiyalarını həmin məlumatlarla vaxtında və keyfiyyətlə tanış edir;

M
SKhesabatlarının, digər sənəd layihələrinin, dairə və məntəqə seçki komissiyalarına metodiki yardım göstərilməsi məqsədilə material və tövsiyələrin hazırlanmasında iştirak edir;

K
omissiya sədrinin mərkəzə göndərdiyi sorğu, müraciət, ərizə və şikayətlərin icrasını təmin edib onlarla bağlı analitik və operativ məlumatlar, rəylər, arayışlar və cavab məktubları hazırlayır;

ağı seçki komissiyalarının işinə kurasiya qaydasında metodiki köməklik göstərir;

S
əlahiyyətləri daxilində digər vəzifələri yerinə yetirir.

Şöbənin fəaliyyəti onun tərkibindəki sektorların qarşılıqlı və səmərəli fəaliyyətindən birbaşa asılıdır. -
İnformasiya sistemlərinin avtomatlaşdırılması sektoru

D
AİS-in fasiləsiz və keyfiyyətli fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə informasiya texnologiyalarının və yeni proqramların hazırlanmasını, tətbiqini və icrasını təmin edir;


D
AİS-də seçkilər (referendum), seçici siyahıları, seçki komissiyaların tərkibi haqqında məlumat bazalarının yaradılması və müvafiq sorğu sistemlərinin qurulmasını təmin edir.


 -
İnformasiya şəbəkəsinə nəzarət və koordinasiya sektoru

K
atibliyin struktur bölmələrində olan kompüterlərin internetə çıxışını təmin edir;

K
atibliyin və DAİS-in şəbəkəsinə nəzarət edir, şəbəkədə yaranan problemlərin aradan qaldırılmasını təmin edir;

Müa
sir avtomatlaşdırılmış idarəetmə vasitələrindən istifadə olunmasında Katibliyin struktur bölmələrinə metodiki və əməli yardım edir;

S
eçici siyahılarının çap edilməsini təmin edir.


-
Texniki və sistem təminatı sektoru

D
AİS-ə qoşulmuş kompüter avadanlıqlarının texniki vəziyyətini müəyyən edir;

M
SK-nın və onun Katibliyinin struktur bölmələrinin gündəlik fəaliyyətində kompüterlərin, informasiya texnologiyalarının tətbiqini, yeni proqramların hazırlanmasını və tətbiqini təmin edir;

K
omter avadanlıqlarına, surətçıxaran cihazlara və digər elektron qurğulara profilaktik-texniki xidmət göstərilməsini təmin edir.

Ümumi şöbə


M
SK-nın fəaliyyətinin sənədlərlə və kadrların şəxsi vərəqələri ilə iş və kargüzarlıq təminatını həyata keçirir;

M
SK-nınhesabatlarının, habelə sənəd və materialların hazırlanmasında iştirak edir;

M
SK-nın iclasları barədə onun üzvlərinin və dəvət olunan şəxslərin xəbərdar edilməsini təmin edir və üzvlərin iclaslara davamiyyətinin uçotunu aparır;

M
SK-nın iclas protokollarının tərtibini, zəruri hallarda iclasların stenoqrama alınmasını və video-audio yazısının aparılmasını, eləcə də müvafiq sənədlərin saxlanılmasını təmin edir;

Nor
mativ xarakterli aktların, Komissiya sədrinin əmr və sərəncamlarının, habelə digər sənədlərin, eləcədə Katibliyə daxil olan sorğu, müraciət, ərizə və şikayətlərin reyestrini aparır, daxil olan və göndərilən sənədlərin dövriyyəsini təşkil edir;

Seçki komissiyalarından, dövlət orqanlarından, idarə və təşkilatlardan MSK-nın qərar və sərəncamlarının icrası ilə bağlı materialların alınmasını təmin edir;

K
omissiya sədrinin şöbəyə göndərdiyi sorğu, müraciət, ərizə və şikayətlərin icrasını təmin edib onlarla bağlı analitik və başqa informasiya məlumatları, rəylər, arayışlar və cavab məktubları hazırlayır;

K
atibliyin struktur bölmələrində kargüzarlıq qaydalarına əməl olunmasına nəzarət edir və əməkdaşları xidməti vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı müvafiq sənəd və materiallarla tanış edir;

Vətəndaşların yazılı və şifahi müraciətlərinin sayı, xarakteri, habelə onlara baxılmasının nəticələri haqqında Komissiyanın rəhbərliyinə məlumat verir;

Aşağı seçki komissiyalarının sədrlərini sənədlərin uçotu, göndərilməsi və saxlanılması qaydaları ilə tanış etmək məqsədilə zəruri iş aparır, onlar üçün vaxtaşırı seminarlar təşkil edilməsini təmin edir;

S
eçki komissiyalarının sənəd və materiallarının qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada saxlanılması, nomenklatura üzrə arxivə verilməsi və ləğv edilməsi işini təşkil edir;

K
omissiya sədrinin əmr və sərəncamlarının layihələrini hazırlayıb imzalanmaq üçün təqdim edir;

M
SK üzvlərinin, Katibliyin əməkdaşlarının xidməti ezamiyyələrini rəsmiləşdirir və onların uçotunu aparır;

Seçki komissiyaları katibliklərinin əməkdaşlarının kadr uçotunun aparılmasını, əmək kitabçalarının qanunvericiliyə uyğun rəsmiləşdirilməsini və saxlanılmasını təmin edir;

Ə
məkdaşların hərbi qeydiyyatının uçotunu aparır;

S
əlahiyyətləri daxilində digər vəzifələri yerinə yetirir.

Ş
öbənin "Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası.Ümumi şöbə” sözləri həkk olunmuş dairəvi möhürü, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarlarından və digər sənədlərdən çıxarışları təsdiqləmək üçün "Əsli ilə düzdür”, daxil olan müraciətlərin qeydə alınması üçün "Daxilolma” və "Paketlər üçün”, göndərilən sənədlərin qeydiyyatdan keçirilməsi üçün "Göndərilmə”, məxfi sənədlərin qəbulu və göndərilməsi üçün "MƏXFİ” sözləri yazılmış düzbucaqlı rezin ştampları vardır.


-
Kargüzarlıq sektoru

Dairə seçki komissiyalarının fəaliyyətində kargüzarlığın aparılmasına nəzarət edir;


Dairə seçki komissiyaları üzvlərinin və katiblik əməkdaşlarının kadr uçotunu və şəxsi işlərini aparır;


Dairə seçki komissiyalarının katiblikləri əməkdaşlarını işə qəbul etməklə əlaqədar onların əmrlərini hazırlayır, əmək kitabçalarını qanunvericiliyə uyğun rəsmiləşdirir, komissiya üzvləri və katiblik əməkdaşlarını müvafiq vəsiqələrlə təmin edir;


Xidməti ezamiyyətə gələn dairə seçki komissiyası üzvlərinin və katibliyinin əməkdaşlarının ezamiyyət vərəqələrində müvafiq qeydlər aparır.


- İnsan resursları sektoru

Şəxsi işlər və aidiyyəti sənədlərlə müvafiq fəaliyyətin aparılmasını təmin edir;

Əmək müqavilələrinin tərtib olunması, rəsmiləşdirilməsi və saxlanılması işini aparır;

Müvafiq s
ənədlərin və arayışların hazırlanmasını təmin edir;

R
əhbərliyin digər tapşırıqlarını icra edir.

 

Siyasi partiya və ictimai təsisatlarla iş şöbəsi

Siyasi partiya və ictimai təsisatlarla səmərəli əlaqələrin qurulmasını təmin edir;

Siyasi partiya və ictimai təsisatlarla münasibətlərin inkişaf etdirilməsi məqsədilə təkliflər hazırlayır;

Müvafiq təsisatlarla seçki hüququ sahəsində maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsinə dair təkliflər hazırlayır;

Mərkəzi Seçki Komissiyasının hesabatlarının hazırlanmasında iştirak edir;

Siyasi partiya və ictimai təsisatlara metodiki yardım göstərilməsi məqsədi ilə material və tövsiyələrin hazırlanmasında iştirak edir;

Komissiya sədrinin şöbəyə göndərdiyi sorğu, müraciət, ərizə və şikayətlərin icrasını təmin edib onlarla bağlı analitik və operativ məlumatlar, rəylər, arayışlar və cavab məktubları hazırlayır;

Səlahiyyətləri daxilində digər vəzifələri yerinə yetirir.


- Seçkilərlə (referendumla) bağlı siyasi partiyalarla iş sektoru

Seçkilər (referendum) zamanı siyasi partiyalarla əlaqələrin qurulmasını təmin edir;

Səlahiyyətləri daxilində digər vəzifələri yerinə yetirir.


- Siyasi partiyaların maliyyə hesabatları üzrə iş sektoru

Siyasi partiyaların illik maliyyə hesabatlarını qəbul edir və nəzərdən keçirir;

Siyasi partiyaların illik maliyyə hesabatlarının ictimailəşdirilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər görür;

Səlahiyyətləri daxilində digər vəzifələri yerinə yetirir.

Media və kommunikasiya şöbəsi

Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyətinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və ictimaiyyətlə əlaqələndirilməsini, habelə bu sahədə analitik-informasiya təminatını həyata keçirir;

Yerli kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin Mərkəzi Seçki Komissiyasında akkreditasiyadan keçməsini təmin edir, Komissiyanın sədri ilə razılaşdırmaqla onları Komissiyanın iclaslarına dəvət edir;

Mərkəzi Seçki Komissiyasının ümumi fəaliyyəti və seçkilərin (referendumların) hazırlanıb keçirilməsi barədə məlumatların mətbuat, teleqraf agentlikləri vasitəsilə yayılmasını və teleradio kanalları ilə yayımlanmasını təşkil edir;

Kütləvi informasiya vasitələrində seçkilərlə (referendumla) əlaqədar, habelə seçkiqabağı təşviqatla bağlı materiallara (mətbuat konfransları, dəyirmi masalar, müsahibələr, eləcə də seçkili orqanlara namizədlərin çıxışları, siyasi partiyaların təbliğat və təşviqat materialları, keçirilən rəy sorğuları) diqqət yetirir;

Seçkiqabağı təşviqat aparmaq hüququna malik olan subyektlər tərəfindən kütləvi informasiya vasitələrindən qanunvericiliyə uyğun istifadə edilməsini diqqətdə saxlayır;

Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyəti barədə foto və video salnamə yaradılması sahəsində iş aparır;

Effektiv və məqsədyönlü kommunikasiya fəaliyyətini təşkil edir;

Maraqlı tərəflər və hədəf qrupları ilə kommunikasiya vasitələrini genişləndirir;

Səmərəli kommunikasiya məqsədilə maarifləndirmə xarakterli tədbirlər həyata keçirir;

Mərkəzi Seçki Komissiyası hesabatlarının və digər sənədlərin hazırlanmasında iştirak edir, Komissiya sədrinin şöbəyə göndərdiyi sorğu, müraciət, ərizə və şikayətlərin icrasını təmin edib onlarla bağlı analitik və operativ məlumatlar, rəylər, arayışlar və cavab məktubları hazırlayır;

Səlahiyyətləri daxilində digər vəzifələri yerinə yetirir.

Redaksiya və nəşr şöbəsi


M
SK-nın fəaliyyətində nəşr və çap işlərinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsini təşkil edir;

M
SK-nın hesabatlarının və digər sənədlərin hazırlanmasında iştirak edir, habelə sənəd və materialların hazırlanmasında korrektə xarakterli işləri həyata keçirir;

M
SK-nın qəbul etdiyi ictimailəşdirilməli olan normativ xarakterli aktların internet səhifəsinə yerləşdirilməsi, dərcə hazırlanması, habelə toplu şəklinə salınmalı olan materialların nəşrə hazırlanması işlərini həyata keçirir;

rurət yarandıqda, sənəd və materialların kompüterdə yığılmasını təmin edir;

M
SK-nın "Xəbərlər” jurnalının redaktə edilməsini və nəşrə hazırlanmasını təmin edir;

M
SK-nın rəsmi blanklarının hazırlanması və nəşrini təşkil edir;

K
omissiya sədrinin şöbəyə göndərdiyi sorğu, müraciət, ərizə və şikayətlərin icrasını təmin edib onlarla bağlı məlumatlar, rəylər, arayışlar və cavab məktubları hazırlayır;

Səlahiyyətləri daxilində digər vəzifələri yerinə yetirir.

 

Maliyyə şöbəsi


Se
çki komissiyalarının fəaliyyətinin maliyyə təminatını həyata keçirir;

Qa
nunvericiliyə uyğun olaraq seçki komissiyalarının ştat cədvəllərinin və komissiyaların saxlanılmasının xərclər smetasının layihələrini tərtib edir və təsdiq olunmaq üçün aidiyyatı üzrə təqdim edir;

S
eçkilərin (referendumun) hazırlanıb keçirilməsi üçün xərclər smetasının layihəsini tərtib edərək, təsdiq olunmaq üçün hazırlayır;

Se
çkilərin (referendumun) hazırlanıb keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitin seçki komissiyaları arasında bölüşdürülməsini, müvafiq bank hesablarına köçürülməsini, eləcə də maliyyə intizamına əməl olunmaqla, xərclər smetasının icrasını təmin edir;

Se
çkilər (referendum) başa çatdıqdan sonra ayrılmış vəsaitin xərclənməsinə dair müvafiq hesabatların alınıb, düzgünlüyünün yoxlanılmasını təmin edir, xərclənməmiş vəsaitlərin qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada və müddətdə büdcəyə qaytarılmasına nəzarətihəyata keçirir;

Mühasibat uçotu əməliyyatları üzrə sənədləşdirmə aparır və seçki komissiyalarında maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının aparılmasına nəzarəti təmin edir;

M
SK-nın hesabatlarının və digər sənəd layihələrinin hazırlanmasında iştirak edir;

K
omissiya sədrinin şöbəyə göndərdiyi sorğu, müraciət, ərizə və şikayətlərin icrasını təmin edib onlarla bağlı analitik və operativ məlumatlar, rəylər, arayışlar və cavab məktubları hazırlayır;

Ma
l-materialların və digər maddi dəyərlərin vaxtında uçota alınmasını, mənəvi və fiziki cəhətdən köhnəlmiş əsas vəsaitlərin, mal-materialların, az qiymətli və tez xarab olan əşyaların qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada uçotdan silinməsini təmin edir;

Ma
liyyə fəaliyyətinə dair aylıq, rüblük və illik hesabatların keyfiyyətlə tərtibini və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada və müddətdə müvafiq dövlət orqanlarına təqdim olunmasını təmin edir;

Ma
liyyə intizamına əməl edilməsi sahəsində dairə və məntəqə seçki komissiyaları ilə iş aparır, onlar üçün vaxtaşırı seminarlar təşkil edilməsini təmin edir;

lahiyyətləri daxilində digər vəzifələri yerinə yetirir.

Ma
liyyə şöbəsinin əməkdaşları, baş mütəxəssis istisna olmaqla, ali təhsilli iqtisadçı olmalıdırlar.

Tərrüfat şöbəsiK
atiblikdə əmlak və avadanlığın uçotunu aparır, Maliyyə şöbəsi ilə birlikdə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada əşya-hesablama işini təşkil edir və seçki komissiyalarının maddi-texniki və təsərrüfat təchizatını həyata keçirir;

M
SK-nın iclaslarının və digər tədbirlərin hazırlanması və keçirilməsi üçün Katibliyin struktur bölmələrinə texniki- təsərrüfat xidməti göstərilməsini təmin edir;

K
atiblikdə texniki avadanlığın, rabitə və nəqliyyat vasitələrinin, habelə digər əşyaların istifadəyə yararlı vəziyyətdə saxlanılmasını təmin edir və onların qorunub saxlanmasına nəzarət edir;

Se
çkilərin (referendumun) hazırlanması və keçirilməsi ilə əlaqədar MSK tərəfindən hazırlanmış seçki sənədləri, metodiki vəsaitlər, təşviqat materialları, habelə seçki günü istifadə edilən avadanlıq və müvafiq ləvazimatlarla aşağı seçki komissiyalarını təchiz edir;

M
SK-nın hesabatlarının və digər sənədlərin hazırlanmasında iştirak edir, Komissiya sədrinin şöbəyə göndərdiyi sorğu, müraciət, ərizə və şikayətlərin icrasını təmin edib onlarla bağlı analitik və operativ məlumatlar, rəylər, arayışlar və cavab məktubları hazırlayır;

K
atiblikdə əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik və yanğından qorunma qaydalarına əməl olunmasını təmin edir;

İn
zibati binanın və avadanlıqların səmərəli istismarı üzrə iş aparır;

lahiyyətləri daxilində digər vəzifələri yerinə yetirir.